“Heksebarnet”

Når et barn bliver beskyldt for at være en heks er det ofte, at denne beskyldning kommer fra enten en onkel, bedstemor, stedmor/far, naboer, folk fra landsbyen og præsten. Det er faktisk meget sjældent, at hekseanklagerne kommer direkte fra børnenes egne forældre. Men når først et barn er blevet beskyldt for at være heks, er der ingen vej tilbage. Landsbybeboerne vil kræve, at barnet enten får uddrevet de såkaldte onde ånder via natlige hekseuddrivelser (eksorcisme), som bliver udført af de lokale præster i landsbykirken. Eller at forældrene bringer barnet til en heksedoktor, som også har “magic power” til at uddrive heksen i barnet! Men dette koster mange penge, og overtroen er størst i de mest fattige områder. Børnene bliver derfor ofte tortureret og slået ihjel. Forældrene kan intet stille op imod en hel landsby og de lokale okkulte grupper, som alle kræver, at det forheksede barn enten skal tortureres til døde eller udstødes fra landsbyen. De risikerer selv at blive slået ihjel, hvis de lader deres barn bo i deres hus. Forældrene tror også selv, at barnet er forhekset, hvis det er en præst, som har udpeget barnet til at være heks. Barnet bliver slået ihjel enten ved at de bliver halshugget, begravet levende, brændt levende og simpelthen banket/tortureret ihjel.

Troen på hekse i Danmark

Husk på, at denne overtro ikke er en afrikansk ting. Tilbage i 1600 tallet brændte vi kvinder på bålet i Danmark, fordi vi troede at de var hekse. Den hekseanklagede kvinde (ofte en dement gammel kone) skulle bekende sin pagt med djævlen og ved tortur tvinges til at angive sine medhekse (mand og børn kom også på bålet!). Det sidste udenomsretslige heksemord i Danmark skete i år 1800. Den sidste ulovlige heksemishandling fandt sted i 1897, og den sidste heksebeskyldning blev fremsat i 1934! Det er altså ikke mange år siden, at vi i Danmark troede på hekse! Så i stedet for at pege fingre, skal vi sammen bekæmpe overtroen og hjælpe verdens fattigste, da vi selv har levet, som de gør.

Hvorfor udviklingen halter bagefter i Nigeria?

Hvorfor er vi i Danmark kommet videre? Og hvorfor står tiden stille i de fattige landsbyer i Nigeria, hvor overtroen hersker, som den gjorde det i Danmark i 1500-1600 tallet? Det er der to hovedårsager til: Uvidenhed og fattigdom. Hvor der er ekstrem fattigdom, er der ofte også uvidenhed. Fattigdom betyder, at børnene ikke kommer i skole. Når børn ikke kommer i skole, stoppes udviklingen, og tiden går i stå. Det hele hænger sammen. Og den nigerianske regering gør ikke noget for at komme overtroen til livs!

DINNødhjælps vigtigste arbejdsområder

Lige nu er Nigeria det land i Afrika, der har flest børn ude af skolen. DINNødhjælps vigtigste opgave i Nigeria er derfor at lave oplysningsarbejde. Når nu den nigerianske regering ikke bruger midler på at oplyse og uddanne, må vi via vores oplysningsarbejde bekæmpe overtroen.
Børnene på DINNødhjælps børnehjem savner selvfølgelig deres familier. De snakker ofte om deres søskende, kusiner, bedsteforældre og forældre (eller mor og far hvis den ene af forældrene er død). Og det er en af vores VIGTIGSTE opgaver, at børnene bevarer kontakten til deres familier. Engang imellem tager vi børnene med på det, vi kalder Home Visit (hjemmebesøg), og dette er noget børnene glæder sig meget til. HJEMMEBESØG ER DEN VIGTIGSTE DEL I VORES OPLYSNINGSARBEJDE!

Når børn der førhen levede et udstødt liv, beskyldt for at være hekse, næsten tortureret til døde, børn som ikke længere måtte få lov til at komme i skole pga. hekseanklagerne, børn som de andre ikke ville lege med igen, børn som levede i frygt. Når de selvsamme børn kommer tilbage til deres familie og landsby og ser sunde, stærke og raske ud, taler godt engelsk, har fået selvtilliden og håbet tilbage giver det hele landsbyen noget at tænke over. De indser deres egen uvidenhed, og de ser at børnene faktisk ikke er hekse. Vi beviser overfor hele samfundet, at børnene ikke er hekse, men at dem, som beskyldte dem for at være hekse, er blevet indoktrineret af enten præsten eller andre landsbybeboere.
HJEMMEBESØG ER MED TIL AT STOPPE OVERTROEN, OG AT FLERE BØRN BLIVER SLÅET IHJEL!

På DINNødhjælps børnehjem i Nigeria går alle børnene i skole. Uddannelse skaber udvikling, og for børnene er skolegangen også er med til at bearbejde deres grimme fortid som er præget af svigt, udstødelse og tortur. Udover at gå i skole, arbejder vi også med børnene hver dag igennem sang, dans, leg og at være kreativ. F.eks. er det at tegne og male børns foretrukne virksomhed. Børnene udvikler deres sanser og kreativitet. At tegne/male er et udtryk for deres spontanitet og fantasi. Det hjælper ikke kun at sidde og snakke med børnene om deres fortid. Børn udtrykker bedst deres tanker, erindringer og følelser igennem leg, sang og dans.

English version

“The witchchild”

When a child is accused of witchcraft, the accusation often come from either an uncle, grandmother, stephmother/father, neighbors, people from the village and the priest. Actually it´s very rare the witch accusation come from the childrens own parents. But once a child has been accused of being a witch, there is no turning back. Villagers will require the child to either get exorcised the so-called evil spirits through nightly exsorcisme implanted by the local priest. Or the parents bring the child to a witch doctor, who also has magical powers to exorcise the witch in the child. But this cost a lot of money and superstition is most common in the poorest areas. The children are often tortured and killed. The parents can do nothing against the whole village and the local occult groups who all demand that the bewitched child must either be tortured to death or expelled from the village. The parents or the family members of the accused child are risking being killed, if they let their child stay in their house. The parents believe even that the child is bewitched, if it is a priest, who appointed the child to be a witch. The child is killed either by being beheaded, buried alive, burned alive or simply beaten/tortured to death.

Belief in witches in Denmark

Keep in mine that this superstition is not an African thing. Back in the 1600´s women were burned alive at the stake in Denmark because we thought that they were witches. The witch accused woman (often a demented old woman) had to confess her pact with the devil and through torture forced to concede her “conspirators” (husband and children were also buried alive). The last illegal witch mistreatment in Denmark took place in 1897, and the last witch accusation was made in 1934! It is not many years ago that Denmark believed in witches! So instead of pointing fingers, we must make an effort to help the villagers through advocacy and try to enlighten the communities who are living in ignorance and extreme poverty.

Why Development is behind in Nigeria

Why have we in Denmark moved on? And why, is time not moving in the poor villages in Nigeria where superstition reigns as it did in Denmark in the 15th and 16th centuries? There are two main reasons: ignorance and poverty. Where you find extreme poverty, you will also find extreme ignorance. Poverty means that children do not attend school. When children do not attend school development stops and no progress is being made.

DINNoedhjaelps main responsibilities

Right now, Nigeria is the African country with the most children out of school: DINNoedhjaelp main task in Nigeria is to create awareness. When the Nigerian government does not use agents to inform and educate, we must through our educational work try to stop the superstition.
Of course the children at DINNoedhjaelp orphanage misses their families. They talk often about their siblings, cousins, grandparents and parents (or parent if one parent is dead). And it is our biggest responsibility that the children maintain contact with their families. Sometimes we take the children to what we call “home visit, and this is something the children look very much forward to. Home visits is the most important part in our advocacy programme.

When children, who previouly lived an outcast life, accused of being witches, almost tortured to death, children who no longer was allowed to attend school due to the witch accusations, children who their friends from their village would no longer play with again, children who lived in fear, when those same children come back to their family and village again and looks healthy, strong, speak good English, have gotten their confidence and hope back, that gives the whole village something to think about, and they realize their own ignorance and realises that the children are not actually witches. We prove to the whole local community that the children are not witches, but that the ones who accused them of being witches have been indoctrinated by either the pastor or other villagers.

At DINNoedhjaelp orphanage in Nigeria all the children goes to school. Education creates development and the children´s schooling also helps to process their horrible past of severe torture and abuse. Besides going to school, we also work with the children every day through singing, dancing, playing and being creative. Drawing and painting are the childrens favorite activities. The children develope their senses and creativity. Drawing and painting is an expression of their spontaneity and imagination. Children express their best thoughts, memories and feelings through play, song and dance.