Hekseanklager er et stigende problem i mange afrikanske lande, specielt i Nigeria.

Årsagerne til hekseanklagerne kan være pga. død og sygdom i familien. Det kan være en fejlslagen høst, fyringer eller barnløshed. Ifølge traditionel afrikansk tro har alting en overnaturlig årsag, og det er ofte børn der bliver gjort til syndebukke.

Den traditionelle afrikanske tro
I løbet af de seneste 50 år i Nigeria er der udsprunget mange nye, selvstændige kirker med rødder i Pinsebevægelsen. Kirkerne er karismatiske, og de bruger rytmiske sange og dans i gudstjenesterne. De lægger vægt på helbredelse gennem håndspålæggelse, og evnen til at tale i profetier. Og til forskel fra den officielle pinsekirke, giver kirkerne plads til den traditionelle afrikanske tro på hekseri, trolddomskraft og sort magi.

Heksejagt
Troen på hekse, sort magi og trolddom findes ikke blot i Afrika. Det eksisterer i hele verden, og det er ikke en decideret “afrikansk ting”. Heksejagt går flere hundrede år tilbage, og man møder den også i den danske historie. Hvert år til Sankt Hans brænder vi hekse på bålet. Millioner af uskyldige mennesker er igennem verdenshistorien blevet dræbt pga. overtro og hekseri. Værst er det gået ud over børn og kvinder.

Overtroen i Nigeria er mest udbredt i staterne Cross River State, Rivers State og Akwa Ibom, hvor DINNødhjælp arbejder. I Akwa Ibom blandes pinsebevægelsens kristendomsopfattelse med lokale stammereligioner til en livsfarlig cocktail, der involverer tro på hekse og hekseuddrivelse.

English version

The African victims of witchcraft accussations
Witch accusing is a growing problem in many African countries, especially in Nigeria.

The couses of witch accusations may be due to death and illness in the family. It can be a harvest failure, layoffs or infertility. According to traditional African beliefs everything have a supernatural couse, and is often the children who are made scapegoats.

The traditional African beliefs
Over the past 50 years in Nigeria, there emerged many new independent churces with roots in pentecostalism. The churches are charismatic, and they use rhytmic singing and dancing in the worships services. The emphasis on healing, through the laying on of hands, and the ability to speak in prophecy. And unlike the official pentecostal church this churches gives room for traditional African belief in witchcraft and black magic.

Witch Hunt
The beliefs in witches, black magic and sorcery do not exists only in Africa. It exsists throughout the whole world, and it´s not an outright “African thing”. Witch hunt goes back several hundreds of year, and is also seen in the Danish history. Every year in Denmark at midsummer we burn doll-witches made of clothes at the stake to celebrate this old belief. But we have forgotten what this old tradition is about, and we only celebrate midsummer now to have a good time with family and friends. Millions of innnocent people have throughout history been killed due to superstition and witchcraft. And the belief in witchcraft has affected both children, women and old people for many years.

The superstition in Nigeria is most prevalent in Cross River State, Rivers State and Akwa Ibom where DINNoedhjaelp works. In Akwa Ibom pentecostal understanding of christianity mixed with local tribal religions often lead to a deadly cocktail that involves belief in witches and exclusion of witches.